สัมมนาสร้า้งความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชุมชนในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จัดโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชุมชนในแนวทางที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญํติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 5 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผุ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 


  • l102.jpg
  • l103.jpg
  • l104.jpg
  • l105.jpg
  • l106.jpg
  • l107.jpg
  • l108.jpg
  • l109.jpg