สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

สามารถติดต่อ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 

เบอร์โทร 055411767 ต่อ 759024