สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้พื้นที่อุตรดิตถ์


ปีงบประมาน 2563 

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

1

เอกสารผลการดำเนินกิจกรรม knowledge management (KM)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

 

  การจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge Management) เดือน พฤศจิกายน 2562   

2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฏีกา

กฎกระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต

กฎหมายอื่นๆ

 3 การส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ รายละเอียด

 ปีงบประมาน 2562

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

1

รายงานงบทดลอง

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2

รายงานการส่งเงินท้องถิ่น รายละเอียด
 3 การส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ รายละเอียด
 

 ปีงบประมาน 2562

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

1

รายงานงบทดลอง

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2

รายงานการส่งเงินท้องถิ่น รายละเอียด
 3 การส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ รายละเอียด