สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับ เรื่อง  รายละเอียด 

1

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน 

 

รายละเอียด

 

2

การส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  รายละเอียด 
3 ประกาศเจตนารมย์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์  รายละเอียด 
4 แผนดำเนินงานประจำปี  รายละเอียด 
5 ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด 
6 ศูนย์เรียนรู้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  ายละเอียด 
7 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต  รายละเอียด 
8 การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต  รายละเอียด 
9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมสรรพสามิต  รายละเอียด 
10

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

   
       - ค่านิยมกรมสรรพสามิต รายละเอียด
     - วิสัยทัศน์และพันธกิจ รายละเอียด
     - ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต รายละเอียด 
11 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  รายละเอียด 
12 รายละเอียดแผนที่ Zonning รอบสถานศึกษา ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  รายละเอียด 
13 คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์  รายละเอียด 
14 คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์  รายละเอียด 
15 คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด   รายละเอียด 
16 รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  รายละเอียด 
17 แผนงานการให้บริการ   รายละเอียด