สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศราคากลาง

  เรื่อง  

 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

 เอกสารแนบ

 ประกาศราคากลางการสร้างอาคารจอดรถสำนักงาน

 เอกสารแนบ