สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

04-05-2564kingbaner.jpg

วันฉัตรมงคล 2564 ในรัชกาลที่ 10 

          วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 

 

news18122563 - Copy.jpg

ประชุมผู้ประกอบการสุราชุมชนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและให้คำแนะนำในแนวทาง
การปฎิบัติที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

    ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ดำเนินการ

จัดประชุมผู้ประกอบการสุราชุมชนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและให้คำแนะนำ

ในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

และระเบียบกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อ โดยมีธนาคาร SME เข้าร่วมให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการสนับสนุนเงินทุน และส่งเสริมธุรกิจ 

0027.jpg

นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดทำโครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต”

            สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นำโดยนายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดทำโครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต”

เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 

           โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ “ครัวปันอิ่ม”

เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง เริ่มแจกระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563

(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 11.00 น. จำนวน 120 กล่องต่อวัน

 

Qree02062563cut.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี 

       สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ

รวมถึงประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่นี่

30072563-0022.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นำโดยนายนิรันดร์ ศรีการะเกตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

สามารถลงถวายพระพรออนไลน์ได้ทาง ลิงค์นี้

https://web.ocsc.go.th/forking/