สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

 

ผู้บริหาร

 

Kanrapee04022564.jpg

(นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์)

สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

 
             
    nirus.jpg         nopadoi.jpg

(ว่าง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

 

 นายนิรันดร์  ศรีการะเกตุ

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

(ว่าง)

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายปราบปราม

 

นายนภดล  หวังเจริญ

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

 

 

           

 

p1.jpg

p2.jpg

p3.jpg

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg