สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์          

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

 kanrapeebossB04022564.jpg

(นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์)

ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

 14 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
 

วุฒิการศึกษา

bullet.gif บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

bullet.gif บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

bullet.gif บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 
Rg1-footer.jpg
 

ประวัติการทำงาน

bullet.gif ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี (นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ) สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต

bullet.gif สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ (ผู้อำนวยการสูง)

 
Rg1-footer.jpg