ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่อุทัยธานี
  

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

 - กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

- กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ารจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM)

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) ประจำเดือน มกราคม 2562

การจัดการองค์ความรู้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

การจัดการองค์ความรู้ ประจำเดือน มีนาคม 2561

การจัดการความรู้เดือน กรกฎาคม 2560

เอกสารประกอบการบรรยาย พรบ.สรรพสามิต ฉบับใหม่