ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

                 - ขั้นตอนการทำสุรา

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

                 - แผนงาน และโครงการ

                 - งบทดลอง

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

                 - คู่มือประชาชน

                 - คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

                  - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551

                  - ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง แก้ไขประกาศกรมสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต คำสั่งกรมสรรพสามิต ข้อบังคับกรมสรรพสามิต และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนราชการกรมสรรพสามิต

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561