เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  

แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

      แผนดำเนินงานประจำปี

             - ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ได้จัดทำแผนงาน/โครงการ ดังนี้

               1. มิติด้าานประสิทธิผล ประกอบด้วบ

                   1.1 แผนการตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

                   1.2 แผนการตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

               2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

                   2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

                   2.2 แผนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

              - ฝ่ายปราบปราม ได้จัดทำแผนสนับสนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

       แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

                - ค่านิยม วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของกรมสรรพสามิต

                - ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

                - แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

                - แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต 

                - ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต               

             กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน        

       มาตรฐานการปฏิบัติงาน / คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

       มาตรฐานการให้บริการ / คู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน

       E-Service บริการอิเล็กทรอนิกส์

                 - การขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเตอร์เนต

                 - แนะนำบริการข้อมูลและยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

                 - การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เนต

                 - ทำธุรกรรมทางอินเตอร์เนต

                 - การแจ้งราคาผู้ประกอบกิจการค้าปลีก

                 - การรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

                 - เอกสารบริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เนต

       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                 

                 - หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

                 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                    

                 - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ

       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :         

       การป้องกันการทุจริต :

                  - การถ่ายทอดเจตจำนงสุจริตของกรมสรรพสามิต                                  

                  - ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

       แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน :

                 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิต                

       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                 - การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

       คู่มือและประการใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต

                   คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                   ประกาศการใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  

ประกาศเจตนารมณ์ ปีงบประมาณ 2559

 

ประกาศเจตนารมณ์  โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

PMQA  อุทัยธานี  2557

ตัวอย่างแผนงานโครงสร้างที่รับผิดชอบ 1

ตัวอย่างแผนงานโครงสร้างที่รับผิดชอบ 2

ตัวอย่างแผนงานโครงสร้างที่รับผิดชอบ 3

ตัวอย่างแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ 4