เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

 

ผู้บริหาร

ท่าน ส กมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์.jpg

นางกมลลักษณ์  ว้ฒนเจริญรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

 
     นายศักดิ์ชัย เหมือนเสมา22.jpg    นายภูวภัทร สมัครเกษตรกิจ.jpg    นางจำเนียร พุกนิล3.jpg

 - ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

 

นายศักดิ์ชัย  เหมือนเสมา

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายภูวภัทร  สมัครเกษตรกิจ

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายปราบปราม

 

นางจำเนียร  พุกนิล

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายกฎหมาย

             
นางดาราพร มงคลทรง3.jpg   นางสาวคณิตา พัฒนะผล3.jpg   นางอรัญ สุขเอี่ยม3.jpg    

นางดาราพร  มงคลทรง 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 นางสาวคณิตา  พัฒนะผล

นักวิชาการสรรพสามิต่ชำนาญการ

 

นางอรัญ  สุขเอี่ยม

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

นางสาวพรนภา  สระทองขำ

นิติกร

             
นางสาวสุกัญญา มั่นคงดี3.jpg    นางสาวสิริพร กรรณศร2.jpg   นายดำรง ท้าวทอง3.jpg    

นางสาวสุกัญญา  มั่นคงดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวสิริพร  กรรณศร

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

นายดำรงค์  ท้าวทอง

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

             
นายสมพร นิระไพ3.jpg   นางสาวเกศรา จันทร์พุ่ม.jpg        

นายสมพร  นิระไพ

พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวเกศรา  จันทร์พุ่ม

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

       
             
นางสาวสโรชินี แกล้วเชิงค้า3.jpg    นางสาวจิราพร ทศพล2.jpg        

นางสาวสโรชินี  แกล้วเชิงค้า

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นางสาวจิราพร  ทศพล

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

       
             
นางสาวอ้อยทิพย์ กมลมาลย์3.jpg    นางสาวนิภารัตน์ บรรลุ2.jpg        

นางสาวอ้อยทิพย์  กมลมาลย์

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นางสาวนิภารัตน์  บรรลุ

นักตรวจสอบภาษี

       
             
นางปิยนันท์ บุญเทวี3.jpg            

นางปิยนันท์  บุญเทวี

พนักงานการเงินและบัญชี

           
             
นายพิเชษฐ มัทธวรัตน์3.jpg            

นายพิเชษฐ  มัทธวรัตน์

พนักงานสื่อสาร

           
             
 นายพูลทรัพย์ สุธนาประดิษฐ์3.jpg            

นายพูลทรัพย์  สุธนาประดิษฐ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

             
นายอารีย์ภัทร แกล้วเชิงค้า3.jpg            
             

นายอารีย์ภัทร  แกล้วเชิงค้า

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

             
นายวันชัย ปานศิลา3.jpg            

นายวันชัย  ปานศิลา

พนักงานขับรถยนต์

     

 

   
             
นายชัชชัย โภคย์สุพัสตร์3.jpg            

นายชัชชัย  โภคย์สุพัสตร์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

       
 นายพงษ์พัฒน์ สุทัศน์4.jpg            

 นายพงษ์พัฒน์  สุทัศน์

พนักงานขับรถยนต์