เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

 

ผู้บริหาร

นางนวลอนงค์ คงดำ.jpg

นางนวลอนงค์  คงดำ
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

 
นางสาวสุพรรณี พวงสมบัติ.jpg     นายศักดิ์ชัย เหมือนเสมา3.jpg    นายภูวภัทร สมัครเกษตรกิจ.jpg    นางจำเนียร พุกนิล3.jpg

นางสาวสุพรรณี  พวงสมบัติ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

 

นายศักดิ์ชัย  เหมือนเสมา

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายภูวภัทร  สมัครเกษตรกิจ

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายปราบปราม

 

นางจำเนียร  พุกนิล

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายกฎหมาย

             
นางดาราพร มงคลทรง3.jpg   นางสาวคณิตา พัฒนะผล3.jpg   นางอรัญ สุขเอี่ยม3.jpg   นายสุจริต เปี่ยมสุข.jpg

นางดาราพร  มงคลทรง 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 นางสาวคณิตา  พัฒนะผล

นักวิชาการสรรพสามิต่ชำนาญการ

 

นางอรัญ  สุขเอี่ยม

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

นายสุจริต  เปี่ยมสุข

นิติกร

             
นางสาวสุกัญญา มั่นคงดี3.jpg       นายดำรง ท้าวทอง3.jpg    

นางสาวสุกัญญา  มั่นคงดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

-

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

นายดำรงค์  ท้าวทอง

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

             
นายสมพร นิระไพ3.jpg   นางสาวเกศรา จันทร์พุ่ม.jpg        

นายสมพร  นิระไพ

พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวเกศรา  จันทร์พุ่ม

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

       
             
นางสาวสโรชินี แกล้วเชิงค้า3.jpg            

นางสาวสโรชินี  แกล้วเชิงค้า

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นางสาวจิราพร  ทศพล

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

       
             
นางสาวอ้อยทิพย์ กมลมาลย์3.jpg    นางเปมิกา ฉ่ำเย็น3.jpg        

นางสาวอ้อยทิพย์  กมลมาลย์

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นางเปมิกา  ฉ่ำเย็น 

นักตรวจสอบภาษี

       
             
นางปิยนันท์ บุญเทวี3.jpg            

นางปิยนันท์  บุญเทวี

พนักงานการเงินและบัญชี

           
             
นายพิเชษฐ มัทธวรัตน์3.jpg            

นายพิเชษฐ  มัทธวรัตน์

พนักงานสื่อสาร

           
             
 นายพูลทรัพย์ สุธนาประดิษฐ์3.jpg            

นายพูลทรัพย์  สุธนาประดิษฐ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

             
นายอารีย์ภัทร แกล้วเชิงค้า3.jpg            
             

นายอารีย์ภัทร  แกล้วเชิงค้า

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

             
นายวันชัย ปานศิลา3.jpg            

นายวันชัย  ปานศิลา

พนักงานขับรถยนต์

     

 

   
             
นายชัชชัย โภคย์สุพัสตร์3.jpg            

นายชัชชัย  โภคย์สุพัสตร์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

       
 นายพงษ์พัฒน์ สุทัศน์4.jpg            

 นายพงษ์พัฒน์  สุทัศน์

พนักงานขับรถยนต์