เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

 

ผู้บริหาร

นางนวลอนงค์ คงดำ.jpg

นางนวลอนงค์  คงดำ
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

 
 นายภูวภัทร สมัครเกษตรกิจ.jpg    นายศักดิ์ชัย เหมือนเสมา3.jpg    -ว่าง-    นางจำเนียร พุกนิล3.jpg

นายภูวภัทร  สมัครเกษตรกิจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

 

นายศักดิ์ชัย  เหมือนเสมา

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

-ว่าง-

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายปราบปราม

 

นางจำเนียร  พุกนิล

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายกฎหมาย

             
นางดาราพร มงคลทรง3.jpg   -   นางอรัญ สุขเอี่ยม3.jpg   นายสุจริต เปี่ยมสุข.jpg

นางดาราพร  มงคลทรง 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

นางอรัญ  สุขเอี่ยม

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

นายสุจริต  เปี่ยมสุข

นิติกร

             
นางสาวสุกัญญา มั่นคงดี3.jpg    นางสาวคณิตา พัฒนะผล3.jpg   นายดำรง ท้าวทอง3.jpg    

นางสาวสุกัญญา  มั่นคงดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวคณิตา  พัฒนะผล

นักวืชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นายดำรงค์  ท้าวทอง

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

             
นายสมพร นิระไพ3.jpg   นางสาววรรณภา อรุณศิริ ชำนาญงาน3.jpg        

นายสมพร  นิระไพ

พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาววรรณภา  อรุณศิริ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

       
             
นางสาวสโรชินี แกล้วเชิงค้า3.jpg    นางสาวเกศรา จันทร์พุ่ม.jpg        

นางสาวสโรชินี  แกล้วเชิงค้า

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นางสาวเกศรา  จันทร์พุ่ม 

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

       
             
นางสาวอ้อยทิพย์ กมลมาลย์3.jpg    นางเปมิกา ฉ่ำเย็น3.jpg        

นางสาวอ้อยทิพย์  กมลมาลย์

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นางเปมิกา  ฉ่ำเย็น 

นักตรวจสอบภาษี

       
             
นางปิยนันท์ บุญเทวี3.jpg            

นางปิยนันท์  บุญเทวี

พนักงานการเงินและบัญชี

           
             
นายพิเชษฐ มัทธวรัตน์3.jpg            

นายพิเชษฐ  มัทธวรัตน์

พนักงานสื่อสาร

           
             
 นายพูลทรัพย์ สุธนาประดิษฐ์3.jpg            

นายพูลทรัพย์  สุธนาประดิษฐ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

             
นายอารีย์ภัทร แกล้วเชิงค้า3.jpg            
             

นายอารีย์ภัทร  แกล้วเชิงค้า

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

             
นายวันชัย ปานศิลา3.jpg            

นายวันชัย  ปานศิลา

พนักงานขับรถยนต์

     

 

   
             
นายชัชชัย โภคย์สุพัสตร์3.jpg            

นายชัชชัย  โภคย์สุพัสตร์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

       
 นายพงษ์พัฒน์ สุทัศน์4.jpg            

 นายพงษ์พัฒน์  สุทัศน์

พนักงานขับรถยนต์