เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

นางนวลอนงค์  คงดำ.jpg

 

นางนวลอนงค์  คงดำ17 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
นายรวม  อนุเครือ3.jpgนายรวม  อนุเครือ3 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ท่าน ส สินี1.jpgนางสาวสินี  แหนกลาง27 พฤษภาคม 2558 - 29 ธันวาคม 2560
 - นางสารภี  ลั่นซ้าย 16 ธันวาคม 2554 - 18 มีนาคม 2558 
 - นางสาวนิภา  ไตรวิลาสกุล 16 ตุลาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2554 
 - นางอุสุมา  สารพูนทรัพย์ 1 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2551
 - นายวรวุฒิ  เที่ยงตรงจิตต์ 4 พฤศจิกายน 2545 - 1 พฤศจิกายน 2547 
 - นายทวี  นวลละออง 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยาน 2545
 - นางสทาวีร์  เจิดรังษี12 พฤศจิกายน 2539 - 30 กันยายน 2540
 - นายสำราญ  วิบูลชัย 17 กรกฎาคม 2538 - 12 พฤศจิกายน 2539
 - นางเตือนจิตต์  น้อยเสรฐ15 กุมภาพันธ์ 2537 - 15 กรกฎาคม 2538 
 - นายละม้าย  ทองไทย 1 ตุลาคม 2536 - 3 มกราคม 2537
 - นางทัศนีย์  ศรัทธาบุญ  1 พฤศจิกายน 2535 - 1 ตุลาคม 2536
 - นายสุรพล  ใยสวัสดิ์ 16 มกราคม 2533 - 6 ตุลาคม 2535
 - นายวิชาญ  วงษ์ศศิวมล 1 มกราคม 2533 - 16 ธันวาคม 2533
 - นายวิชัย  วิชัยลักษณ์ พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533
 - นายสมคิด  ไกรนรา พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532
 - นายเสริม  พูลเกิด พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530
 - นายศรีศักดิ์  โสภโณดรพ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2528 
 - นายอุดม  ภูริปาณิก พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2527
 - นายสุนทร  อิสสระโชติ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2525
 - นายสมบูรณ์  บุณโยดม พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523
 - นายประดิษฐ  ตุลารักษ์  พ.ศ. -2519 - พ.ศ. 2521
 - นายจำลอง  หล่อประดิษฐ์ พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2519
 - นายมานิต  ดิศพงศ์พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2512 
 - นายประศาสตร์  บุญทรงพ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2511 
 - นายอดุลย์  บุญชาล  พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2509
 - นายประสิทธิ์  ฐิติวร พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2507
 - นายสำราญ  ประสงค์กิจ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2504
 - นายพูนศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2502
 - ขุนประมูลนิธิการ