เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ โดยแบ่งการรับผิดชอบออกเป็น 2 สาขา ได้แก่

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี  รับผิดชอบเขตพื้นที่ 5 อำเภอ (อำเภอเมืองอุทัยธานี, อำเภอหนองขาหย่าง, อำเภอหนองฉาง, อำเภอทัพทัน, อำเภอสว่างอารมณ์)

2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาบ้านไร่ รับผิดชอบเขตพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอบ้านไร่, อำเภอลานสัก, อำเภอห้วยคต)

 

                                                       แผนที่จังหวัดอุทัยธานี

 แผนที่.jpg  

                            แผนที่ การกำหนดเขตพื้นที่ Zoning

                                                        1. อำเภอเมืองอุทัยธานี

                                                        2. อำเภอหนองขาหย่าง                                                         

                                                        3. อำเภอหนองฉาง                                                         

                                                        4. อำเภอทัพทัน

                                                        5. อำเภอสว่างอารมณ์

                                                        6. อำเภอบ้านไร่

                                                        7. อำเภอลานสัก

                                                        8. อำเภอห้วยคต