คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี

ลำดับกระบวนงานหมายเหตุ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
11.การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25) 
22.การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ (มาตรา 30) 
33.การเลิกกิจการ (มาตรา 31) 
44.การโอนกิจการ (มาตรา 31) 
55.การตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 33) 
66.การโอนคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 43) 
77.การเลิกกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 44) 
88.การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึ่ง (มาตรา 53 วรรคสาม) 
99.การขอใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย (มาตรา 144 ฉ)  
1010.การขออนุญาตทำบัญชีประจำวันและงบเดือนโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล (มาตรา 112) 
1111.การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 62) 
1212.การขออนุญาตเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 63) 
1313.การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 64) 
1414.การขออนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 64) 
1515.การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 65) 
1616.การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ (มาตรา 68) 
1717.การอนุญาตให้ใช้โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในส่วนที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง (มาตรา 68) 
1818.การอนุญาตให้ทำหรือรับจ้างทำสิ่งใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในโรงงานผลิตเครื่องหมายฯ(มาตรา 69) 
1919.การนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร (มาตรา 71) 
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
 การทำสุรา (มาตรา 5) 
2020.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 
2121.การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์ 
2222.การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชน และสุราแช่ชุมชน 
2323.การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชุมชน 
2424.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน 
2525.การขออนุญาตทำสุรากลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน 
2626.การขออนุญาตทำสุรากลั่น ประเภทสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ 
2727.การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต 
2828.การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ 
2929.การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ (ไวน์) 
 
การนำเข้าสุรา (มาตรา 6)
 
3030.การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น 
3131.การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมิใช่เพื่อการจำหน่ายหรือเป็นตัวอย่างสินค้าและไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร 
3232.การขออนุมัตินำสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยประสงค์จะส่งสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6) 
3333.การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร 
3434.การอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร 
3535.อนุมัติให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร 
3636.การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราชนิดหรือประเภทต่างๆ นอกจากสุราแช่ประเภทไวน์) 
3737.การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์) 
3838.การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้า (มาตรา 12) 
3939.การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป (มาตรา 14) 
 การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17) 
4040.การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 
4141.การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์) 
4242.การขอใบอนุญาตขายสุรา (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์) 
4343.การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) 
4444.การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) 
4545.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านที่ทำการไปรษณีย์  
4646.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4747.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17) 
4848.การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และ ประเภทที่ 7 
4949.การขออนุญาตทำเชื้อสุราเพื่อไปใช้ในโรงงานสุรา (มาตรา 24) 
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
5050.การขออนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ (มาตรา 7)  
5151.การขออนุญาตจำหน่ายใบยาสดให้แก่ผู้อื่นนอกจากผู้บ่มใบยาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 8) 
 การตั้งสถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9) 
5252.การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น 
5353.การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น 
5454.การขออนุญาตให้บ่มใบยา (มาตรา 10) 
5555.การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่นที่มิใช้ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 11) 
 การตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12) 
5656.การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา 
5757.การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา 
5858.การขออนุญาตอบใบยา (มาตรา 13) 
 การอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 25) 
5959.การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์  
6060.การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียกรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง 
6161.การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช 
6262.การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก 
6363.การขออนุญาตส่งยาเส้นหรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ (มาตรา 18) 
 การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย(มาตรา 21) 
6464.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน 
6565.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน 
6666.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน 
6767.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน  
6868.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกินสิบกิโลกรัม  
6969.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม 
7070.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน 
7171.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม 
7272.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง 
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต) 
7373.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน  
7474.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม 
7575.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม 
7676.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง  
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) 
7777.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (อินเตอร์เน็ต)  
7878.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (อินเตอร์เน็ต)  
7979.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (อินเตอร์เน็ต)  
8080.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง  
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์) 
8181.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (ไปรษณีย์)  
8282.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (ไปรษณีย์)  
8383.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม(ไปรษณีย์)  
8484.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง  
 การขอต่ออายุใบอนุญาต ( (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย) ) 
8585.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และธนาคารกรุงไทย) 
8686.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย) 
8787.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย) 
8888.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย)  
8989.การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต(มาตรา 17) 
9090.การขออนุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา 27) 
9191.การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อการค้า (มาตรา 27) 
9292.การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา 27) 
9393.การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 30)  
9494.การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต กรณี สถานที่ตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยา หรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 30)  
9595.การขออนุญาตโอนใบอนุญาต (มาตรา 31)  
9696.การขออนุญาตโอนใบอนุญาต กรณี การโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยาหรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31)  
พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
 การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7) 
9797.การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7) 
9898.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต 
9999.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต 
100100.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ 
101101.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ