เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
 

 

 นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์.jpg   

นางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
 001.2.jpg  1.นายสหพัฒน์-ศรีลาพัฒน์.jpg  นายเพชร จิตรมิตร.jpg 1832.jpg
นางหงษ์ลัดดา  โคตรสีเขียว นายสหพัฒน์  ศรีลาพัฒน์นายเพชร  จิตรมิตรนายเกรียงศักดิ์  ปลัดศรีช่วย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่ายปราบปราม หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย
 
 นายชัยยุทธ-บุตรจันทร์.jpg  นายสำราญ ศิวปัญญาพร.jpg   กิตติพงษ์ โนนคู่เขตโขง.jpg 
นายชัยยุทธ  บุตรจันทร์ นายสำราญ  ศิวปัญญาพร - ว่าง - นายกิตติพงษ์ โนนคู่เขตโขง
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองกุมภวาปี สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ สรรพสามิตพื้นที่พื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองเพ็ญ