สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

      นางจุไรรัตน์ เคนหาญ.png

นางจุไรรัตน์  เคนหาญ

 

5  พฤศจิกายน  2564  -  ปัจจุบัน

 

   004.jpg  

นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์

22 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2564

 

นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร.jpg

นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร

16 ตุลาคม 2562  -  21 เมษายน 2563
1820.jpg

นางดรุณี  จารุภูมิ

18 มีนาคม 2557 - 11 ตุลาคม 2562

udonthani_map_news_1_9.jpg

 

น.ส.เนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล

 

 

 

2554 - 2557

 

 

  นายสุพูล  ธรรมจักษุ 2551 - 2553
  นายสาโรช  กฤษณชาญดี 2550 - 2551
  นายบุญส่ง  บุญกระจ่างโสภี 2547 – 2549
  หม่อมหลวงปรางทอง  นิลกำแหง 2545 – 2546
  นายศักดา  ภาณุดิถีกุล 2543 – 2545
  นายธวัช  ทองนพเก้า 2539 – 2542
  นายบุญชัย  พิทักษ์ดำรงกิจ 2537 - 2538
  นายสุวัฒน์  เกรียงไกรเพ็ชร์ 2536 - 2537
  นางวิมลทิพย์  พิมพ์จันทร์ 2534 - 2535
  นายภิรมย์  ผลชีวิน 2534 - 2534
  นางสิรินุช  พิศลยบุตร 2533 - 2533
  นายมานพ  รัตนสูงเนิน 2528 - 2532
  นายอนุตร  นันทโพธิเดช 2526 - 2528
  นายวิทยา  อัศวนิก 2525 - 2526
  นายสมพร  คีรีวงก์ 2523 – 2525
  นายทอง  ยอดพยุง 2521 - 2523