สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบบุคลากรดีเด่น

ปีงบประมาณ

ชื่อ - นามสุล

ตำแหน่ง

รูปภาพ

2567

*********

*********

 **********

2567

นางสาวพรทิวา  คำสุข

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 นส.พรทิวา คำสุข.jpg

2567

นางมาลี  ปาโดร

พนักงานการเงินและบัญชี

นางมาลี ปาโดร.jpg

2566

นางสาวปิยะภรณ์  ประทุมมาตร์ 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

web นส.ปิยะภรณ์ ประทุมมาตร์.jpg 

2565

นางสาวสลิลทิพ  อุตมาณ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

web นางสาวสลิลทิพ อุตมาณ.jpg