สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี มีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบการทำงานของสาขาทั้ง 4 สาขา

สาขาเมืองอุดรธานี
 สาขากุมภวาปี
 สาขาบ้านเพ็ญ
สาขาบ้านผือ
1. อ. เมืองอุดรธานี 1. อ. กุมภวาปี 1. อ.เพ็ญ 1. อ.บ้านผือ
2. อ.ไชยวาน 2. อ.โนนสะอาด 2. อ.บ้านดุง 2. อ.น้ำโสม
3. อ.หนองแสง 3. อ.ศรีธาตุ 3. อ.สร้างคอม 3. อ.กุดจับ
4. อ.หนองหาน 4. อ.วังสามหมอ 4. อ.ทุ่งฝน 4. อ.นายูง
5. อ.หนองวัวซอ 5. อ. กู่แก้ว 5. อ.พิบูลย์รักษ์  
  6. อ.ประจักษ์