• อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประชาชน/ผู้เสียภาษี
สำหรับบุคลากร
  
63-06-02_143 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขอรับคืนเงินประกันภาษี.jpg
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เรื่อง การขอรับคืนเงินประกันภาษี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก_150362_143.jpg
การเปิิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 : ผู้บันทึกข้อมูล