ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ปก.jpg
การตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายรองอธิบดีกรมสรรพสามิต (นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก.jpg
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก.jpg
กิจกรรมจิตอาสา "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี : ผู้บันทึกข้อมูล