สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท
ประจำปีงบประมาณ 2551
ลำดับประเภทรายได้ประจำเดือนรวมแต่ต้นปี
ที่ ต.ค. 50 พ.ย. 50 ธ.ค. 50 ม.ค. 51 ก.พ. 51 มี.ค. 51 เม.ย. 51 พ.ค. 51 มิ.ย. 51 ก.ค. 51 ส.ค. 51 ก.ย. 51
1ภาษีสุรา 61,060,525.07 40,197,227.90 129,302,150.25 166,395,233.85 161,110,040.75 110,181,686.55 134,968,337.55 66,595,427.20 43,620,311.05 90,725,810.55 134,952,373.45 63,797,736.80 1,202,906,860.97
 1.1 สุราโรงงาน 60,984,000.00 40,128,000.00 129,209,520.00 166,320,000.00 161,040,000.00 110,088,000.00 134,904,000.00 66,528,000.00 43,560,000.00 90,684,000.00 134,904,000.00 63,756,000.00 1,202,105,520.00
 1.2 สุรากลั่นชุมชน 62,095.44 64,090.40 83,549.00 67,970.10 66,709.50 80,699.30 54,843.80 58,164.70 54,992.30 37,991.80 44,304.70 37,111.80 712,522.84
 1.3 สุราแช่พื้นเมือง 14,429.63 5,137.50 9,081.25 7,263.75 3,331.25 12,987.25 9,493.75 9,262.50 5,318.75 3,818.75 4,068.75 4,625.00 88,818.13
2ภาษีเครื่องดื่ม 125,028.99 108,844.36 104,070.26 147,636.08 106,636.35 107,784.36 132,276.28 143,860.94 129,804.45 136,830.36 182,523.63 134,451.62 1,559,747.68
 2.1 เครื่องขายเครื่องดื่ม 125,028.99 108,844.36 104,070.26 147,636.08 106,636.35 107,412.76 131,946.28 143,472.94 129,804.45 136,830.36 182,523.63 134,451.62 1,558,658.08
 2.2 เครื่องดื่ม - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 371.60 330.00 388.00 - 0 - 0 - 0 - 0 1,089.60
3ภาษีรถยนต์ - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 5,775.00 3,000.00 - 0 - 0 - 0 8,775.00
4ภาษีน้ำมัน 4,369.11 120,977.97 5,464.63 8,371.48 139,268.33 135,471.41 136,733.35 108,551.85 108,506.44 118,219.56 32,759.07 198,121.77 1,116,814.97
5ภาษีน้ำหอม 1,627.50 1,548.50 1,653.00 1,717.00 1,525.60 1,577.00 1,603.40 1,727.00 1,602.25 1,701.90 1,600.15 1,562.05 19,445.35
6ภาษีเครื่องปรับอากาศ 72,667.50 - 0 5,134.50 19,350.00 19,623.00 27,036.00 16,587.00 71,883.00 - 0 17,797.50 7,251.00 117,777.00 375,106.50
7ภาษีสนามกอล์ฟ 30,650.08 29,578.81 22,527.94 28,145.45 31,371.32 32,227.70 28,323.33 30,132.80 28,426.83 27,599.37 30,427.07 31,689.99 351,100.69
8ภาษีสถานอาบน้ำหรืออบตัวฯ 30,212.06 29,584.72 28,468.22 29,073.90 28,534.23 24,103.12 29,539.87 27,243.53 29,107.59 27,708.31 25,772.77 25,297.35 334,645.67
9ภาษีไนท์คลับ-ดิสโกเธค 68,606.13 75,819.84 68,419.36 65,155.25 76,590.44 72,133.00 74,422.23 73,248.04 74,156.57 76,330.58 73,024.92 73,710.49 871,616.85
10รายได้เบ็ดเตล็ด 211,895.00 535,710.00 787,674.50 648,012.00 317,253.00 169,150.00 146,957.20 127,244.00 118,017.00 116,535.00 64,717.00 83,555.57 3,326,720.27
 ก. ใบอนุญาต 139,105.00 467,050.00 762,650.00 630,430.00 192,580.00 106,200.00 75,920.00 52,010.00 53,830.00 37,840.00 30,320.00 15,110.00 2,563,045.00
  - ใบอนุญาตสุรา 106,715.00 361,010.00 621,260.00 488,870.00 149,870.00 82,370.00 63,500.00 42,280.00 46,480.00 31,470.00 25,320.00 13,020.00 2,032,165.00
  - ใบอนุญาตยาสูบ 31,870.00 104,280.00 139,070.00 139,680.00 42,090.00 23,690.00 12,360.00 9,690.00 7,250.00 6,310.00 5,000.00 2,050.00 523,340.00
  - ใบอนุญาตไพ่ 520.00 1,760.00 2,320.00 1,880.00 620.00 140.00 60.00 40.00 100.00 60.00 - 0 40.00 7,540.00
 ข. เบ็ดเตล็ดใบขน,ขายทอดฯ 2,500.00 6,020.00 4,700.00 3,920.00 6,620.00 4,900.00 6,140.00 4,800.00 2,940.00 2,165.00 3,040.00 5,073.57 52,818.57
 ค. ค่าปรับส่งคลัง 70,290.00 62,640.00 20,324.50 13,662.00 118,053.00 58,050.00 64,897.20 70,434.00 61,247.00 76,530.00 31,357.00 63,372.00 710,856.70
  - ค่าปรับคดีสุรา 9,450.00 21,600.00 18,785.50 12,150.00 18,045.00 14,130.00 8,550.00 16,650.00 27,315.00 30,690.00 22,797.00 29,100.00 229,262.50
  - ค่าปรับคดียาสูบ 60,840.00 41,040.00 864.00 1,512.00 100,008.00 43,920.00 56,347.20 53,784.00 31,232.00 45,840.00 8,560.00 34,272.00 478,219.20
  - ค่าปรับคดีภาษี 27 - 0 - 0 675.00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2,700.00 - 0 - 0 - 0 3,375.00
รวมทั้งสิ้น 61,605,581.44 41,099,292.10 130,325,562.66 167,342,695.01 161,830,843.02 110,751,169.14 135,534,780.21 67,185,093.36 44,112,932.18 91,248,533.13 135,370,449.06 64,463,902.64 1,210,870,833.95
 หมายเหตุ เดือนมิถุนายน เป็นภาษีรถจักยานยนต์ จำนวนเงิน 3,000.- บาท