สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด
ประจำปีงบประมาณ 2556
ลำดับประเภทคดีจำนวนประจำเดือนรวมแต่ต้นปี
ที่ ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56
1สุราราย 15 13 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 28
ค่าปรับ 26,500.00 24,400.00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 50,900.00
2ยาสูบราย 5 15 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 20
ค่าปรับ 4,153.25 122,939.00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 127,092.25
3ภาษีสรรพสามิตราย 4 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7
2527ค่าปรับ 34,740.00 36,630.00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 71,370.00
รวมทั้งสิ้นราย 24 31 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 55
ค่าปรับ 65,393.25 183,969.00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 249,362.25
 หมายเหตุเดือน พ.ย. 55 จับคดีไพ่ 1 ราย