สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด
ประจำปีงบประมาณ 2555
ลำดับประเภทคดีจำนวนประจำเดือนรวมแต่ต้นปี
ที่ ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55
1สุราราย 4 9 13 11 37 51 15 14 24 20 54 25 277
ค่าปรับ 9,000.00 12,500.00 23,000.00 17,500.00 40,600.00 40,600.00 17,100.00 8,700.00 23,420.00 15,200.00 40,700.00 17,100.00 265,420.00
2ยาสูบราย 4 4 9 4 18 67 26 19 18 13 49 27 258
ค่าปรับ 61,476.25 83,247.50 135,808.75 48,620.00 212,071.25 136,463.75 203,255.00 118,202.50 156,273.75 41,701.25 63,692.50 71,776.00 1,332,588.50
3ภาษีสรรพสามิตราย 9 16 8 4 7 9 6 6 9 8 5 4 91
2527ค่าปรับ 57,320.00 162,338.00 78,858.00 44,748.00 63,078.00 62,280.00 62,340.00 70,008.00 69,208.00 90,462.00 39,318.00 36,732.00 836,690.00
รวมทั้งสิ้นราย 17 29 30 19 62 127 47 39 51 41 108 56 626
ค่าปรับ 127,796.25 258,085.50 237,666.75 110,868.00 315,749.25 239,343.75 282,695.00 196,910.50 248,901.75 147,363.25 143,710.50 125,608.00 2,434,698.50
 หมายเหตุ เดือน สิงหาคม 2555 จับคดีไพ่ 1 ราย อยู่ในระหว่างดำเนินคดีชั้นศาล