สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด
ประจำปีงบประมาณ 2554
ลำดับประเภทคดีจำนวนประจำเดือนรวมแต่ต้นปี
ที่ ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54
1สุราราย 22 16 7 10 13 21 15 10 9 34 90 7 254
ค่าปรับ 44,000.00 44,230.00 77,885.60 15,000.00 19,000.00 26,430.00 21,880.00 14,000.00 15,250.00 22,990.00 82,900.00 10,000.00 393,565.60
2ยาสูบราย 13 11 9 9 15 17 11 14 11 29 14 8 161
ค่าปรับ 186,163.75 107,257.50 122,251.25 118,277.50 177,280.00 74,125.00 143,321.25 193,077.50 126,591.25 116,022.50 92,360.00 133,335.00 1,590,062.50
3ภาษีสรรพสามิตราย 9 10 7 12 17 26 8 14 18 33 37 14 205
2527ค่าปรับ 136,086.00 220,216.00 157,140.00 301,470.00 229,830.00 600,524.00 105,534.00 245,211.00 244,786.00 260,516.00 255,153.50 88,557.50 2,845,024.00
รวมทั้งสิ้นราย 44 37 23 31 45 64 34 38 38 96 141 29 620
ค่าปรับ 366,249.75 371,703.50 357,276.85 434,747.50 426,110.00 701,079.00 270,735.25 452,288.50 386,627.25 399,528.50 430,413.50 231,892.50 4,828,652.10