สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด
ประจำปีงบประมาณ 2553
ลำดับประเภทคดีจำนวนประจำเดือนรวมแต่ต้นปี
ที่ ต.ค. 52 พ.ย. 52 ธ.ค. 52 ม.ค. 53 ก.พ. 53 มี.ค. 53 เม.ย. 53 พ.ค. 53 มิ.ย. 53 ก.ค. 53 ส.ค. 53 ก.ย. 53
1สุราราย 12 10 10 11 10 67 15 10 25 27 19 22 238
ค่าปรับ 11,200.00 16,500.00 10,500.00 20,580.00 21,000.00 52,500.00 30,500.00 7,500.00 44,500.00 74,400.00 34,600.00 44,000.00 367,780.00
2ยาสูบราย 9 4 7 4 4 35 12 17 18 13 12 13 148
ค่าปรับ 101,915.00 44,178.75 135,808.75 41,373.75 53,762.50 84,270.00 220,258.75 114,467.50 141,947.50 103,650.00 204,998.75 186,163.75 1,432,795.00
3ภาษีสรรพสามิตราย - 0 1 - 0 - 0 3 1 - 0 1 - 0 - 0 6 8 20
2527ค่าปรับ - 0 1,000.00 - 0 - 0 2,148.00 1,000.00 - 0 11,772.00 - 0 - 0 111,672.00 136,086.00 263,678.00
รวมทั้งสิ้นราย 21 15 17 15 17 103 27 28 43 40 37 43 406
ค่าปรับ 113,115.00 61,678.75 146,308.75 61,953.75 76,910.50 137,770.00 250,758.75 133,739.50 186,447.50 178,050.00 351,270.75 366,249.75 2,064,253.00