สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด
ประจำปีงบประมาณ 2552
ลำดับประเภทคดีจำนวนประจำเดือนรวมแต่ต้นปี
ที่ ต.ค. 51 พ.ย. 51 ธ.ค. 51 ม.ค. 52 ก.พ. 52 มี.ค. 52 เม.ย. 52 พ.ค. 52 มิ.ย. 52 ก.ค. 52 ส.ค. 52 ก.ย. 52
1สุราราย 20 15 11 16 20 26 25 33 44 28 16 10 264
ค่าปรับ 49,500.00 27,000.00 22,400.00 24,200.00 37,000.00 45,400.00 27,500.00 44,000.00 71,500.00 48,500.00 29,000.00 22,500.00 448,500.00
2ยาสูบราย 5 5 2 33 12 9 7 23 15 15 5 5 136
ค่าปรับ 112,420.00 25,200.00 28,800.00 213,530.00 346,626.00 40,300.00 76,100.00 118,623.75 197,752.50 113,362.50 51,191.25 18,232.50 1,342,138.50
3ภาษีสรรพสามิตราย 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 - 0 1 - 0 - 0 - 0 3
2527ค่าปรับ 12,000.00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3,600.00 - 0 4,500.00 - 0 - 0 - 0 20,100.00
รวมทั้งสิ้นราย 26 20 13 49 32 35 33 56 60 43 21 15 403
ค่าปรับ 173,920.00 52,200.00 51,200.00 237,730.00 383,626.00 85,700.00 107,200.00 162,623.75 273,752.50 161,862.50 80,191.25 40,732.50 1,810,738.50