สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด
ประจำปีงบประมาณ 2551
ลำดับประเภทคดีจำนวนประจำเดือนรวมแต่ต้นปี
ที่ ต.ค. 50 พ.ย. 50 ธ.ค. 50 ม.ค. 51 ก.พ. 51 มี.ค. 51 เม.ย. 51 พ.ค. 51 มิ.ย. 51 ก.ค. 51 ส.ค. 51 ก.ย. 51
1สุราราย 7 16 16 12 19 17 8 19 27 37 26 24 228
ค่าปรับ 21,000.00 48,000.00 41,190.00 27,000.00 40,100.00 31,400.00 19,000.00 37,000.00 60,700.00 66,700.00 50,660.00 63,000.00 505,750.00
2ยาสูบราย 14 11 1 1 17 11 8 10 23 31 15 2 144
ค่าปรับ 152,100.00 102,600.00 2,160.00 3,780.00 250,020.00 109,800.00 140,868.00 134,460.00 78,080.00 114,600.00 21,400.00 85,680.00 1,195,548.00
3ภาษีสรรพสามิตราย - 0 - 0 1 - 0 - 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 - 0 - 0 2
2527ค่าปรับ - 0 - 0 1,500.00 - 0 - 0 - 0 - 0 6,000.00 - 0 - 0 - 0 - 0 7,500.00
รวมทั้งสิ้นราย 21 27 18 13 36 28 16 30 50 68 41 26 374
ค่าปรับ 173,100.00 150,600.00 44,850.00 30,780.00 290,120.00 141,200.00 159,868.00 177,460.00 138,780.00 181,300.00 72,060.00 148,680.00 1,708,798.00