สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด
ปีงบประมาณ 2550
ลำดับประเภทคดีจำนวนประจำเดือนรวมแต่ต้นปี
ที่ ต.ค. 49 พ.ย. 49 ธ.ค. 49 ม.ค. 50 ก.พ. 50 มี.ค. 50 เม.ย. 50 พ.ค. 50 มิ.ย. 50 ก.ค. 50 ส.ค. 50 ก.ย. 50
1สุราราย 33 40 48 47 34 29 12 15 24 16 19 15 332
  ค่าปรับ33,000.0067,700.0061,400.0078,000.0058,500.0047,500.0017,430.0029,200.0042,500.0027,500.0053,500.0041,500.00557,730.00
2ยาสูบราย 7 20 10 13 5 20 15 7 4 6 4 5 116
  ค่าปรับ65,234.25144,330.00110,916.00139,178.2555,102.50167,618.25224,820.5077,143.5050,481.0078,387.7518,157.5064,260.001,195,629.50
3ภาษีสรรพสามิตราย - - - 1 - - - - - - - - 1
 2527ค่าปรับ0.000.000.001,000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.00
รวมทั้งสิ้นราย 40 60 58 61 39 49 27 22 28 22 23 20 449
ค่าปรับ98,234.25212,030.00172,316.00218,178.25113,602.50215,118.25242,250.50106,343.5092,981.00105,887.7571,657.50105,760.001,754,359.50