สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด
ปีงบประมาณ 2548
ลำดับประเภทคดีจำนวนประจำเดือนรวมทั้งปี
ที่ ต.ค. 47 พ.ย. 47 ธ.ค. 47 ม.ค. 48 ก.พ. 48 มี.ค. 48 เม.ย. 48 พ.ค. 48 มิ.ย. 48 ก.ค. 48 ส.ค. 48 ก.ย. 48
1สุราราย 47 42 63 22 32 64 86 37 50 57 12 13 525
  ค่าปรับ44,380.0047,700.0086,480.0032,800.0043,000.0072,800.0076,070.0051,500.0070,460.0069,040.0011,500.0026,830.00632,560.00
2ยาสูบราย 11 6 11 5 30 20 57 27 14 11 8 15 215
  ค่าปรับ110,643.7550,400.0074,025.0061,725.00266,962.50150,150.00456,356.25278,412.50129,412.50146,212.5065,362.50173,906.251,963,568.75
3ภาษีสรรพสามิตราย - 1 - - - - - 1 - 5 - - 7
 2527ค่าปรับ0.001,000.000.000.000.000.000.001,320.000.0011,500.000.000.0013,820.00
รวมทั้งสิ้นราย 58 49 74 27 62 84 143 65 64 73 20 28 747
ค่าปรับ155,023.7599,100.00160,505.0094,525.00309,962.50222,950.00532,426.25331,232.50199,872.50226,752.5076,862.50200,736.252,609,948.75