ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

แจ้งโอนเงินค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้หน่วยงาน อปท. ประจำปีงบ 2567 (NEW)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 

แจ้งโอนเงินค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้หน่วยงาน อปท. ปี 2566 

แจ้งโอนเงินค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้หน่วยงาน อปท. ประจำปีงบ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

 การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)  

ประกาศเจตนารมณ์

แจ้งโอนเงินค่าจัดสรรใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้หน่วยงานอปท. ประจำปี 2564