ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

แจ้งโอนเงินจัดสรรค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้หน่วยงานอปท. ประจำปี 2563new.gif

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 iconnew.gif

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 

แจ้งโอนเงินจัดสรรค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้หน่วยงานอปท. ประจำปี 2562 

แจ้งโอนเงินจัดสรรค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้หน่วยงานอปท. ประจำปี 2561

งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2561 new.gif

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเจตนารมณ์ ปี พ.ศ. 2561

ช่องทางด่วนสายตรงถึงผู้บริหารแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต new.gif