เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

78 หมู่ 1 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000

โทรศัพท์ (045) 245211

โทรสาร (045) 254863

 E-mail : ubon@excise.go.th

สายด่วน โทร.1713

https://www.facebook.com/UbonExcise