พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายพยัคฆ์พันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายจุมพล ริมสาคร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ และ นางวิไล ตันตินันท์ธนา รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นางดารัต บินซีดิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ข้าราชการ พนักงานประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557


  • Office 1.jpg
  • Office_2.jpg
  • Office_3.jpg
  • Office_4.jpg