ข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง ครม.เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปอีก 6 เดือน 

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • 1ฉ38ปี66.jpg
  • 2ฉ38ปี66.jpg
  • 3ฉ38ปี66.jpg
  •