ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง สรรพสามิตยืนยันกรณีจับกุมสุราเถื่อน จ.แพร่ เป็นไปด้วยความชอบธรรมและปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม 

รายละเอียดเพื่มเติม 


  • 1ข่าวกรมฉ466.jpg
  • 2ข่าวกรมฉ466.jpg
  • 3ข่าวกรมฉ466.jpg
  •