เร่งรัดการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด โดยนายสุชิน พุ่มพวง สรรพสามิตพื้นที่ตราดได้สั่งการให้ ฝ่ายปราบปรามดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เดือนมิถุนายน 2565 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 128,740 บาท ของกลางบุหรี่ซิกาแรตที่มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 200 ซอง ส่งฟ้องศาล จำนวน 1 ราย ของกลางบุหรี่ซิกาแรตที่มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 209 ซอง ประมาณการค่าปรับ 187,458 บาท ซึ่งในการนี้จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทกำหนดโทษเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ต่อไป 


  • ปปบุหรี่.jpg
  •