บทความ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตในราชอาณาจักร
โดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ชนิดรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding)

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • Direct 1.jpg
  • Direct 2.jpg
  • Direct3.jpg
  •