การจัดการความรู้พื้นที่ตราด (Knowledge Management)
เรื่อง สรุปสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • KMพี่เล็ก_page-0001.jpgKMพี่เล็ก_page-0002.jpgKMพี่เล็ก_page-0003.jpgKMพี่เล็ก_page-0004.jpgKMพี่เล็ก_page-0005.jpgKMพี่เล็ก_page-0006.jpgKMพี่เล็ก_page-0007.jpgKMพี่เล็ก_page-0008.jpgKMพี่เล็ก_page-0009.jpgKMพี่เล็ก_page-0010.jpg