มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • มาตรการ1.jpg
  • มาตรการ2.jpg
  • มาตรการ3.jpg