การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)

ตามแผนการปฏิบัติการกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้ออกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)  ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562  ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ดังนี้

 • วิเคราะห์คุณภาพน้ำสุราในเขตรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดแรงแอลกอฮอล์
 • แลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำสุราให้กับผู้ประกอบการสุรา

 • Al001.jpg
 • Al002.jpg
 • Al003.jpg
 • Al004.jpg
 • Al005.jpg
 • Al006.jpg
 • Al007.jpg
 • Al008.jpg
 • Al009.jpg
 • Al010.jpg
 • Al011.jpg
 • Al012.jpg