โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด

  • 0901.jpg
  • 0902.jpg
  • 0903.jpg

  • 0901.jpg
  • 0902.jpg
  • 0903.jpg