เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

"เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

5_Declaration of Intention 2562 (THAI).jpg

5_Declaration of Intention 2562 (ENG).jpg


5_Declaration of Intention 2562 (THAI).jpg