ประชาชน/ผู้เสียภาษี > สถิติภาษี
  

จัดเก็บรายได้เพื่อ อปท ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2563

ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 

สถิติข้อมูลกรมสรรพสามิต 

ผลการปราบปราม