ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 

 


ปีงบประมาณ : 2560  รวมทั้งปี
 
ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559 ไตรมาส 1

มกราคม 2560

กุมภาพันธ์  2560

มีนาคม 2560 

 ไตรมาส 2
เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560  มิถุนายน 2560   ไตรมาส 3
กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560  กันยายน 2560  ไตรมาส 4

 


ปีงบประมาณ : 2561  รวมทั้งปี
 

ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 ไตรมาส 1
มกราคม 2561 กุมภาพันธ์  2561 มีนาคม 2561  ไตรมาส 2
เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561  ไตรมาส 3
กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561  ไตรมาส 4

 


ปีงบประมาณ : 2562  รวมทั้งปี
 

ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1
มกราคม 2562 กุมภาพันธ์  2562 มีนาคม 2562 ไตรมาส 2
เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 ไตรมาส 3
กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 กันยายน 2562 ไตรมาส 4

 


ปีงบประมาณ : 2563  รวมทั้งปี
 

ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 ไตรมาส 1
มกราคม 2563 กุมภาพันธ์  2563 มีนาคม 2563   ไตรมาส 2
เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563  มิถุนายน 2563   ไตรมาส 3
กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563  กันยายน 2563  ไตรมาส 4