จัดเก็บรายได้เพื่อ อปท ประจำปีงบประมาณ 2561-2567

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 27 ธันวาคม 2560   เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2560 

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 26 มกราคม 2561   เดือนธันวาคม 2560  

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   เดือนมกราคม 2561  

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 21 มีนาคม 2561   เดือนกุมภาพันธ์ 2561  

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561   เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2561  

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 26 มิถุนายน 2561   เดือนพฤษภาคม 2561 

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561   เดือนมิถุนายน 2561  

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 22 สิงหาคม 2561   เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฏาคม 2561  

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561   เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2561  

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 14 ธันวาคม 2561   เดือนธันวาคม 2550,เมษายน 2551,เดือนพฤศจิกายน 2561   

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 30 มกราคม 2561   เดือนตุลาคม,พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2561

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   เดือนธันวาคม 2561 และเดือนมกราคม 2562

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  วันที่ 12 มีนาคม 2562   เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 26 เมษายน 2562 เดือนมีนาคม 2562 

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เดือนเมษายน 2562

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เดือนมิถุนายน 2562

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 20 กันยายน 2562 เดือนสิงหาคม 2562

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2562

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 17 มกราคม 2563 เดือนธันวาคม 2562 

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เดือนมกราคม 2563

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 16 เมษายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เดือนเมษายน 2563

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 22 กันยายน 2563 เดือนสิงหาคม2563

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เดือนกันยายน2563 

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เดือนตุลาคม2563

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 26 มกราคม 2564 เดือนธันวาคม2563

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เดือนมกราคม2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 16 มีนาคม 2564  เดือนกุมภาพันธ์2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 23 เมษายน 2564 เดือนมีนาคม2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เดือนเมษายน2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เดือนพฤษภาคม2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เดือนมิถุนายน2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 21 กันยายน 2564 เดือนสิงหาคม2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 25 ตุลาคม  2564  เดือนกันยายน2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เดือนตุลาคม2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เดือนพฤศจิกายน2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 20 มกราคม 2565 เดือนธันวาคม2564

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เดือนมกราคม2565

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 11 มีนาคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์2565

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 25 เมษายน 2565 เดือนมีนาคม2565

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เดือนเมษายน2565

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เดือนพฤษภาคม2565

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เดือนมิถุนายน2565

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เดือนกรกฎาคม2565 

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 14 กันยายน 2565 เดือนสิงหาคม2565

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เดือนกันยายน2565

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เดือนตุลาคม2565 

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เดือนพฤศจิกายน2565

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 13 มกราคม 2566 เดือนธันวาคม2565

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2566 เดือนมกราคม2566 

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 13 มีนาคม 2566 เดือนกุมภาพันธ์2566

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 12 เมษายน 2566 เดือนมีนาคม2566

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เดือนเมษายน2566

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เดือนพฤษภาคม2566

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เดือนมิถุนายน2566

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เดือนกรกฎาคม2566

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 15 กันยายน 2566เดือนสิงหาคม2566

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 12 ธันวาคม2566 เดือนพฤศจิกายน2566 

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 11 มกราคม 2567 เดือนธันวาคม2566

โอนเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เดือนมกราคม 2567