รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2567

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300600047 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด

ตุลาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

ธันวาคม 2559

มกราคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

เมษายน 2560

พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560

กรกฎาคม 2560

สิงหาคม 2560

กันยายน 2560


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300600047 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 

ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560

มกราคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มีนาคม 2561

เมษายน 2561

พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561

 สิงหาคม 2561

กันยายน 2561

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2561


 

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300600047 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 

ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562

กันยายน 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300600047 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
 

ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563


 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300600047 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
 

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

เมษายน 2564

พฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564

กันยายน 2564


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300600047 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
 

ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 2564

มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม 2565

เมษายน 2565

พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

กันยายน 2565


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565


 

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300600047 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 

ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565

มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2566

เมษายน 2566

พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566

กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300600047 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 

                                                                                                                                                                      

ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566

มกราคม 2567

กุมภาพันธ์ 2567

มีนาคม 2567

เมษายน 2567

พฤษภาคม 2567

มิถุนายน 2567

กรกฎาคม 2567

สิงหาคม 2567

กันยายน 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


 


 

ผู้รายงาน : นางสาวจารุณี ชัยศรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน