เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  

แผนงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรมสรรพสามิต

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ประจำปี 2566 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2565-2568) และยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ประจำปีงบประมาณ 2565