เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรมสรรพสามิต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ของกรมสรรพสามิต

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563