เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

 

ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
o

  

 S__11018277.jpg

 

สุชิน   พุ่มพวง
 สรรพสามิตพื้นที่ตราด

Rg1-footer.jpg

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี


ฝ่ายปราบปราม


ฝ่ายกฎหมาย

สมหญิง.jpg

สมหญิง เปี่ยมฤทัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

สุรพงศ์.jpg

นายสุรพงศ์  วะนา

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

 

ว่าง

 


ว่าง

อรนุช.jpg
อรนุช พาทีทิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

แคท.jpg

วัทนวิภา  มณีศร
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

   จิรศักดิ์.jpg
จิรศักดิ์ ศรีนุกูล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  จิ๊บ.jpg  
รัฎเกล้า วิธานธำรง
นิติกร 

พี่ปลาจารุณี.jpg
จารุณี ชัยศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  อุทัยรัตน์.jpg
อุทัยรัตน์ สุเนตร

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  ทรงพล.jpg
   ทรงพล เป็ดแก้ว
นักวิชาการสรรพสามิต
   

ตูน.jpg

นางสาวสุชาดา รจนากูล
พนักงานประจำสำนักงาน

 

บุษบัน.jpg

บุษบัน สุวรรณโณ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

  ณัฐพล.jpg
   ณัฐพล ฮ่อการกูล
นักวิชาการสรรพสามิต
   
คิรินทร์.jpg
คิรินทร์ ฐานะ

พนักงานการเงินและบัญชี
 

นพัฐกร.jpg
นพัฐกร สุทธิธรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 

  อภิชาติ.jpg
อภิชาติ สินธุนาคิน
นักวิชาการสรรพสามิต
 
   

 ทรายทอง.jpg
 ทรายทอง เพชรมณี
พนักงานประจำสำนักงาน

 

กษภัค.jpg
กษภัค เจริญธรรม
นักวิชาการสรรพสามิต

 

อำพล.jpg
อำพล รักร่วม
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

  นฤมล.jpg
นฤมล ประสิทธิ์ยุทธศิลป์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

  ปาณิสรา.jpg
ปาณิสรา แสงมะณี
นักตรวจสอบภาษี
 

  ประสงค์.jpg
 ประสงค์ นัดดาหลง
พนักงานขับรถยนต์ 

 

อำพร.jpg
อำพร เถื่อนพนม
พนักงานสื่อสาร

 

 ไดลดา.jpg
ไดลดา ศิลาอาสน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 ปัณณสรณ์.jpg 
ปัณณสรณ์ พิณเสนาะ
พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

 

 

 

โสภิต.jpg
โสภิต อนันตะคู
ช่างเครื่องเรือ

มนต์ชัย.jpg
มนต์ชัย มีทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

   

ภานุวัฒน์.jpg
ภานุวัฒน์ จันทฑีโร 
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

บูม.jpg
    ศรายุทธ เกษโกวิท
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Rg1-footer.jpg

     

 หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สาขาเมืองตราด

 

หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สาขาเขาสมิง

สมชาย02.jpg                                                         หัวหน้าเขาสมิง.jpg

นายสมชาย บินยูซบ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 

 

 

 

  

นายสราวุธ  นพรัตน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม

 

ว่าง

ชูศักดิ์.jpg

นายชูศักดิ์ สืบสำราญ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 จิราพร.jpg

จิราพร เอมโอช
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

  

  บิว.jpg

ขวัญฤดี  ไชยเรนทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 พี่ออย.jpg

กนกวรรณ  จรูญรัตน์
นักวิชการสรรพสามิตชำนาญการ

 


    ว่าง       

 

 

 

   ศิริพร.jpg
 นางสาวศิริพร มิตสะมากร
เจ้าพนักงานธุรการ

กิ่งดาว.jpg
นางกิ่งดาว ทองดวง
นักวิชาการสรรพสามิต
  Ratchurawee.jpg
รัชชุรวี ศิลาอาสน์
เจ้าพนักงานธุรการ

 Sumon.jpg
สุมล วะนา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

       Manob.jpg
มานพ สีมะเดื่อ
พนักงานขับรถยนต์