เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

 

ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
o

 ส.เสาวณีย์.jpg

นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ 
สรรพสามิตพื้นที่ตราด

Rg1-footer.jpg

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี


ฝ่ายปราบปราม


ฝ่ายกฎหมาย

สมหญิง.jpg
สมหญิง เปี่ยมฤทัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

โอฬาร.jpg
โอฬาร หิริโอตป์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 วิทยา02.jpg
วิทยา  สุขเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 Preawpun.jpg
 แพรวพรรณ ทอพุ่ม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

อรนุช.jpg
อรนุช พาทีทิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 จิราพร.jpg
จิราพร เอมโอช

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  จิรศักดิ์.jpg
จิรศักดิ์ ศรีนุกูล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 รัฎเกล้า.jpg  
รัฎเกล้า วิธานธำรง
นิติกร 

จารุณี.jpg
จารุณี ชัยศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 อุทัยรัตน์.jpg
อุทัยรัตน์ สุเนตร

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 ทรงพล.jpg
   ทรงพล เป็ดแก้ว
นักวิชาการสรรพสามิต
  

วราพร.jpg
วราพร ละออเอี่ยม
พนักงานประจำสำนักงาน

 

บุษบัน.jpg
บุษบัน สุวรรณโณ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 ณัฐพล.jpg
   ณัฐพล ฮ่อการกูล
นักวิชาการสรรพสามิต
  
คิรินทร์.jpg
คิรินทร์ ฐานะ

พนักงานการเงินและบัญชี
 

นพัฐกร.jpg
นพัฐกร สุทธิธรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 

 อภิชาติ.jpg
อภิชาติ สินธุนาคิน
นักวิชาการสรรพสามิต
 
  

 ทรายทอง.jpg
 ทรายทอง เพชรมณี
พนักงานประจำสำนักงาน

 

กษภัค.jpg
กษภัค เจริญธรรม
นักวิชาการสรรพสามิต

 

อำพล.jpg
อำพล รักร่วม
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

อำพร.jpg
อำพร เถื่อนพนม
พนักงานสื่อสาร

 ปาณิสรา.jpg
ปาณิสรา แสงมะณี
นักตรวจสอบภาษี
 

  ประสงค์.jpg
 ประสงค์ นัดดาหลง
พนักงานขับรถยนต์ 

 

โสภิต.jpg
โสภิต อนันตะคู
ช่างเครื่องเรือ

 

 ไดลดา.jpg
ไดลดา ศิลาอาสน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 ปัณณสรณ์.jpg 
ปัณณสรณ์ พิณเสนาะ
พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

 

 

 

มนต์ชัย.jpg
มนต์ชัย มีทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

  
ภานุวัฒน์.jpg
ภานุวัฒน์ จันทฑีโร 
พนักงานขับรถยนต์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ศรายุทธ เกษโกวิท
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Rg1-footer.jpg

   

 หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สาขาเมืองตราด

 

หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สาขาเขาสมิง

สมชาย02.jpg                                                       ว่าง 

นายสมชาย บินยูซบ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 

 

 

 

  

ว่าง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปงานจัดเก็บภาษีงานปราบปราม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปงานจัดเก็บภาษีงานปราบปราม

 

 

ว่าง
 

นางสาวจารุพิชญา  ศรีกาญจนาวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

ชูศักดิ์.jpg
นายชูศักดิ์ สืบสำราญ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
สุรพงศ์.jpg
นายสุรพงศ์ วะนา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  

ว่าง

ว่างว่าง
ว่าง กิ่งดาว.jpg
นางกิ่งดาว ทองดวง
นักวิชาการสรรพสามิต
 Ratchurawee.jpg
รัชชุรวี ศิลาอาสน์
เจ้าพนักงานธุรการ

 Sumon.jpg
สุมล วะนา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

    Manob.jpg
มานพ สีมะเดื่อ
พนักงานขับรถยนต์