เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด

 

ผู้บริหาร
o

 


นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ 

สรรพสามิตพื้นที่ตราด

Rg1-footer.jpg

 

   ฝ่ายอำนวยการ   

 

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

ฝ่ายปราบปราม

 

 

      ฝ่ายกฎหมาย     

สมหญิง.jpg       วิทยา02.jpg   Preawpun.jpg

 นางสาวสมหญิง  เปี่ยมฤทัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 ว่าง

 

นายวิทยา  สุขเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นางแพรวพรรณ ทอพุ่ม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

Arrowdown.png
อรนุช พาทีทิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  Arrowdown.png
บุษบัน สุวรรโณ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
   Arrowdown.png
จิรศักดิ์ ศรีนุกูล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  Arrowdown.png 
อุทัยรัตน์ สุเนตร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

Arrowdown.png
จารุณี ชัยศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  Arrowdown.png
ว่าง
นักตรวจสอบภาษี
  Arrowdown.png
ทรงพล เป็ดแก้ว
นักวิชาการสรรพสามิต
   

Arrowdown.png
วราพร ละออเอี่ยม
พนักงานประจำสำนักงาน

  Arrowdown.png
ว่าง
นักวิชาการสรรพสามิต
  Arrowdown.png
ณัฐพล ฮ่อการกูล
นักวิชาการสรรพสามิต
   

Arrowdown.png
คิรินทร์ ฐานะ
พนักงานการเงินและบัญชี

  Arrowdown.png
ไดลดา ศิลาอาสน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
  Arrowdown.png
อภิชาติ สินธุนาคิน
นักวิชาการสรรพสามิต
   
Arrowdown.png
ทรายทอง เพชรมณี
พนักงานประจำสำนักงาน
      Arrowdown.png
อำพล รักร่วม
นักวิชาการสรรพสามิต
   
Arrowdown.png
อำพร เถื่อนพนม
พนักงานสื่อสาร
           
Arrowdown.png
กษภัค เจริญธรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
           

 

Rg1-footer.jpg

     

 หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สาขาเมืองตราด

 

 

หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สาขาเขาสมิง

สมชาย02.jpg   Donsak.jpg 

นายสมชาย บินยูซบ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 

 

 

 

นายดลศักดิ์ อยู่บ้านคลอง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

ฝ่ายบริการงานทั่วไป งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม

 ว่าง

Arrowdown.png 
นางสาวจิราพร เอมโอช
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Arrowdown.png 
นายสุรพงศ์ วะนา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 Arrowdown.png
นางสาวปาณิสรา แสงมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
 Arrowdown.png
นายชูศักดิ์ สืบสำราญ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Arrowdown.png 
นางกิ่งดาว ทองดวง
นักวิชาการสรรพสามิต
 

 

  

 

 


 

 
 

 

  

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม

 Arrowdown.png
ปรัชญา กะนะลัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Arrowdown.png
สุนันทา รัตนเลิศ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
Arrowdown.png
โอฬาร หิริโอตป์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 Arrowdown.png
นพัฐกร สุทธิธรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
 Arrowdown.png
สุมล วะนา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
 
Arrowdown.png
รัชชุรวี ศิลาอาสน์
เจ้าพนักงานธุรการ
   
 Arrowdown.png
มานพ สีมะเดื่อ
พนักงานขับรถยนต์