เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด

 

โครงสร้างองค์กร3.jpg

 

ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
o

 ส.เสาวณีย์.jpg


นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์ 

สรรพสามิตพื้นที่ตราด

Rg1-footer.jpg

 

   ฝ่ายอำนวยการ   

 

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

ฝ่ายปราบปราม

 

 

      ฝ่ายกฎหมาย     

สมหญิง.jpg       วิทยา02.jpg   Preawpun.jpg

 นางสาวสมหญิง  เปี่ยมฤทัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 ว่าง

 

นายวิทยา  สุขเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นางแพรวพรรณ ทอพุ่ม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

อรนุช.jpg
อรนุช พาทีทิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  บุษบัน.jpg
บุษบัน สุวรรโณ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
 

 Arrowdown.png

 

 

 

จิรศักดิ์ ศรีนุกูล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

  รัฎเกล้า.jpg 
รัฎเกล้า วิธานธำรง
นิติกร

จารุณี.jpg
จารุณี ชัยศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

จิราพร.jpg
จิราพร เอมโอช
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

Arrowdown.png

 

 

 

ทรงพล เป็ดแก้ว
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

 

วราพร.jpg
วราพร ละออเอี่ยม
พนักงานประจำสำนักงาน

 

Arrowdown.png

 

 

 

อุทัยรัตน์ สุเนตร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

Arrowdown.png

 

 

 

ณัฐพล ฮ่อการกูล
นักวิชาการสรรพสามิต

   

คิรินทร์.jpg
คิรินทร์ ฐานะ
พนักงานการเงินและบัญชี

 

Arrowdown.png

 

 

 

นพัฐกร สุทธิธรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

Arrowdown.png

 

 

 

อภิชาติ สินธุนาคิน
นักวิชาการสรรพสามิต

   
ทรายทอง.jpg
ทรายทอง เพชรมณี
พนักงานประจำสำนักงาน
 

กษภัค.jpg
กษภัค เจริญธรรม
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

Arrowdown.png

 

 

 

อำพล รักร่วม
นักวิชาการสรรพสามิต

   
อำพร.jpg
อำพร เถื่อนพนม
พนักงานสื่อสาร
 

ปาณิสรา.jpg
ปาณิสรา แสงมะณี
นักตรวจสอบภาษี

 

 

Arrowdown.png

 

 

ประสงค์ นัดดาหลง 
พนักงานขับรถยนต์

   
โสภิต.jpg
โสภิต อนันตะคู
ช่างเครื่องเรือ
 

ไดลดา.jpg
ไดลดา ศิลาอาสน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

 

ปัณณสรณ์.jpg 
ปัณณสรณ์ พิณเสนาะ
พนักงานขับรถยนต์

   

 

Rg1-footer.jpg

     

 หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สาขาเมืองตราด

 

 

หัวหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สาขาเขาสมิง

สมชาย02.jpg   Donsak.jpg 

นายสมชาย บินยูซบ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 

 

 

 

นายดลศักดิ์ อยู่บ้านคลอง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

ฝ่ายบริการงานทั่วไป งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม

 ว่าง

 ชูศักดิ์.jpg
ชูศักดิ์ สืบสำราญ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

สุรพงศ์.jpg 
สุรพงศ์ วะนา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 

กิ่งดาว.jpg 
นางกิ่งดาว ทองดวง
นักวิชาการสรรพสามิต
 

 

  

 

 


 

 
 

 

  

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม

 Prachya.jpg
ปรัชญา กะนะลัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าง โอฬาร.jpg
โอฬาร หิริโอตป์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

Sumon.jpg
สุมล วะนา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
 
Ratchurawee.jpg
รัชชุรวี ศิลาอาสน์
เจ้าพนักงานธุรการ
   
Manob.jpg 
มานพ สีมะเดื่อ
พนักงานขับรถยนต์