เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่ตราด

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 ส.เสาวณีย์.jpgนางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์17 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
   
TartExcise.jpg

นางสาวสุพัตรา เพชรดี

9 มิถุนายน 2559 - 16 ตุลาคม 2562

   
viroj.jpg

นายวิโรจน์  มหาผลศิริกุล

8 มิ.ย. 2558 - 8 มิ.ย. 2559

   
 TartExcise.jpg

นางสาวสุพัตรา เพชรดี

25 พ.ค. 2554 - 31 มี.ค. 2558

 

bullet.gif

นายวันชัย คงสนทนา

16 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2553

Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายโอภาส ทองศรีนุช

17 พ.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2551 

Rg1-footer.jpg
bullet.gifส.อ.อำพัน ใยสวัสดิ์2 ธ.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2549
bullet.gif

นายนิพนธ์ นิธากรณ์

1 ม.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2548

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นางนิภา อ่อนบุนาค

1 พ.ย. 2545 - 31 ธ.ค. 2546

Rg1-footer.jpg