เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน
  

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บริหารการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี และการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 • กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดภาษีสรรพสามิตด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและประเมินผลเรียกเก็บ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 • การบูรณาการร่วมกับ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกียวข้องในการปฏิบัติงานตามภารกิจการป้องกันและปราบปรามตามแนวชายแดนและงานในพื้นที่ งานนโยบายรัฐบาล งานนโยบายจากกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาค และจังหวัดตราด
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

            

           สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ตั้งอยู่เลขที่ 226 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

และมีหน่วยงานภายใต้กำกับดูแล จำนวน 2 หน่วยงาน คือ 

 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด ตั้งอยู่อาคารสำนักงานสรรพสามิตเลขที่ 226 ชั้น 2 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอเกาะกูด
 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง ตั้งอยู่ที่อาคารพาณิชย์ (เช่าเอกชน) เลขที่ 115/26-27 หมู่ที่ 9 ถนนแสนตุ้ง-บางกระดาน ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ และอำเภอเกาะช้าง
 

  

bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • ปฏิบัติงานอำนวยการทั่วไปของสำนักงาน เช่น ธุรการ งานบันทึกข้อมูล งานสารบรรณ งานด้านพัสดุครุภัณฑ์ และงานด้านการบริหารงานบุคคล
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ จัดทำคำของบประมาณประจำปีของหน่วยงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชีทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่างๆ
 • ดำเนินการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณด้วยระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) 
 • จัดทำงบเดือนและรายงานทางการเงิน การรวบรวม ตรวจสอบรายงานทางการเงินและความถูกต้องของข้อมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชีของระบบปฏิบัติการ GFMIS 
 • การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ นโยบายของกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกรมสรรพสามิต  ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งให้การสนับสนุน คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดชึ้นในหน่วยงาน
 • ตรวจตัดปีเงินผลผระโยชน์ เอกสารตัวเงิน แสตมป์สรรพสามิต เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีรายไตรมาส รายปี
 • ประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกียวข้องแก่ส่วนต่างๆภายในสำนักงานและปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
 • ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะและตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน

  

bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
    หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • การวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี สรุปสาเหตุที่จัดเก็บได้สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมทั้งชี้แจงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขเสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่ตราด
 • การวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-07) กรณีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ภส.02-01) บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ (ภส.07-01) บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่าย (ภส.07-02) และงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดสินค้าคงเหลือ (ภส.07-04) สำหรับสินค้า เพื่อให้การจัดเก็บภาษีถูกต้องครบถ้วน
 • การวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-08) กรณีผู้ประกอบกิจการสถานบริการโดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ภส.02-02) บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ (ภส.07-05) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ(ภส.07-04)สำหรับสถานบริการ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีถูกต้อง ครบถ้วน
 • การตรวจวิเคราะห์แบบคำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ภส.08-01) สินค้านำเข้ากรณีด่านศุลกากรตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีถูกต้อง ครบถ้วน
 • การออกใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ภส.08-02)
 • การพิจารณาเสนอการขออนุมัติคืนภาษี ยกเว้นภาษีและการลดหย่อนภาษีตามที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่
 • การพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ ไพ่ พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 • ประมาณการเบิก - จ่าย ควบคุม ตรวจสอบ การเก็บรักษา การเบิก - จ่ายแสตมป์สรรพสามิต
 • การจดทะเบียนสรรพสามิต การแจ้ง เลิก โอน ย้ายกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำ 
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการรับและนำส่งรายได้ Interface GFMIS ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • การติดตาม รวบรวม ตรวจสอบและจัดทำรายงาน งบเดือน สถิติ ฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ตรวจสอบสินค้านำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักรและสินค้าขออนุญาตผ่านแดนเพื่อนำส่งออกไปยังประเทศที่สาม
 • กำกับ ดูแล ควบคุม การผลิต-จำหน่าย และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุมของกรมสรรพสามิตตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของทางราชการ
 • การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม
    หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง
 • วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปราม และออกปฏิบัติการสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
 • การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรม สรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
 • กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 • จัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานและบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายกฎหมาย
    หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 • พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย รวมทั้งตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆแก่ประชาชนผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงานคดีในทางแพ่ง คดีอาญา และคดีทางปกครอง
 • การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
 • งานพิจารณา ตรวจสอบการจัดทำนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ถูกร้องเรียน/กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและงานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบงานผู้กระทำผิดให้เป็นปัจจุบัน
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน